fbpx

Roze 50 Plus

Over Roze 50 Plus

Het Consortium Roze 50+ is een bundeling van krachten die elk op zich al jaren intensief betrokken zijn bij het wel en wee van Roze 50-plussers.

Zo werd in 1997 het Landelijk Platform Homo en Lesbische Ouderen opgericht door COC Nederland  en korte tijd later werd ook de grootste ouderenbond ANBO actief met ANBO Roze. Naast deze twee initiatiefnemers zijn ook de twee kenniscentra MOVISIE en Vilans partners in het Consortium.

Dankzij de signalen uit de achterban, waaronder het Landelijk Platform Roze 50+ en ANBO Roze, zijn de professionals in de organisaties in staat geweest de problemen waar Roze Ouderen mee kampen aan te pakken.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat een deel van de oudere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vaker met eenzaamheid geconfronteerd wordt dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Voor velen van hen was het leven niet gemakkelijk. Zij waren zich bewust van hun andere geaardheid, maar konden er met weinig mensen over praten. Homoseksualiteit werd nog vrijwel nergens geaccepteerd. Mede hierdoor hadden velen van hen een late ‘coming out’, in een groot aantal gevallen na een heterohuwelijk of -relatie. De vaak moeilijke keuze voor zichzelf en hun homoseksualiteit kon een breuk betekenen met familie, kinderen en hun sociale netwerk. Gelukkig is er in de afgelopen jaren veel veranderd, maar roze ouderen dragen het verleden met zich mee en vinden het vaak nog moeilijk om open te zijn over hun seksuele geaardheid en leefstijl. Het is voor hen niet altijd vanzelfsprekend dat ze een goed sociaal netwerk hebben en met het ouder worden is het niet eenvoudig om gelijkgestemden te vinden en te ontmoeten of om nieuwe relaties aan te knopen.

Het Consortium Roze 50+ ondersteunt en stimuleert Roze 50-plussers en hun initiatieven: zij doet dat door het verbeteren van hun maatschappelijke positie en door het onderwerp bespreekbaar te maken waardoor er bewustwording ontstaat. Haar belangrijkste taak is zorgen dat maatschappelijke zorg- en welzijnsorganisaties zich bewust worden van het bestaan en de specifieke behoeften van Roze 50-plussers.

De ogen, oren, en handen van het Consortium Roze 50+ zijn de ruim 80 ambassadeurs. Zij zitten in de haarvaten van de maatschappij en zijn het visitekaartje van het Consortium Roze 50+. Ze lobbyen op lokaal en regionaal niveau en zetten hiermee Roze 50-plussers op de kaart.

Dankzij al deze activiteiten is geleidelijk de beweging Roze 50+ Nederland ontstaan en zij groeit nog steeds!

Klik hier voor een ambassadeur bij u in de buurt.

Wat doen ze?

De Onzichtbaarheid Voorbij

is een overkoepelend plan voor de positieverbetering van LHBT-ouderen. Dit zijn lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders, die we in het vervolg van deze notitie Roze 50-plussers of LHBT’s zullen noemen.
Dit plan richt zich op de doelgroep zelf, de kring om hen heen en de maatschappij, met als doel inbedding van (kennis)netwerken en informatievoorziening.

Onze Missie beoogt het verbeteren van de leefsituatie, de psychische en fysieke gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers (LHBT’s) door bundeling van kennis, ervaring en belangenbehartiging.

Onze Visie: het Consortium Roze 50+ bestaat uit de vier belangrijkste nationale organisaties op het gebied van ouderen en homoseksualiteit en heeft hierdoor  genoeg kennis, ervaring en deskundigheid in huis om namens en samen met de achterban te werken aan beleidsbeïnvloeding. Zij activeren, stimuleren en faciliteren mannen en vrouwen uit de achterban om zelf op te staan, contacten te leggen en het gesprek met de omgeving aan te gaan. Emancipatie is een proces dat door de roze achterban zelf gedragen moet worden.

Het netwerk van ruim 80 vrijwillige Roze50+ Ambassadeurs ligt verspreidt over heel Nederland. Deze ambassadeurs zijn de oren, de ogen en de handen van de organisatie. Zij zetten ontmoetingsgroepen op, gaan gesprekken aan met zorg- en welzijnsinstellingen, begeleiden Roze Lopertrajecten, laten zich horen in WMO raden van de gemeente waar ze wonen, geven voorlichting op MBO/HBO scholen, signaleren misstanden en zijn de stem voor diegenen die dit niet kunnen of durven.

Om hun rol zo goed mogelijk te kunnen vervullen worden de ambassadeurs getraind op diverse terreinen.

Homohetero-alliantie voor Ouderen

Sinds 2008 is ANBO projectleider van de Homohetero-alliantie voor Ouderen. Dit project, gefinancierd door het ministerie OCW, wordt samen met het Consortium Roze 50+ uitgevoerd.

 Het programma omvat drie pijlers:

  • zichtbaarheid,
  • empowerment van de doelgroep
  • de politieke lobby en het sluiten van homohetero-allianties

We pakken iedere gelegenheid daadwerkelijk aan om zichtbaar te zijn. Van 2009 tot 2012 hebben we meegevaren tijdens de GayPride in Amsterdam met een eigen Roze 50+ boot. We zijn met een eigen stand zichtbaar op de 50+ beurs in Utrecht waar 100.000 (hetero) bezoekers in september langs de stand trekken. Daarnaast maken we gebruik van Roze Maandag, Roze Zaterdag en andere gelegenheden om Roze 50-plussers in het licht te zetten. Ook ‘free-publicity’ schuwen we niet om ruchtbaarheid en bekendheid aan Roze 50-plussers te geven.

De politieke lobby en het sluiten van homoheteroallianties liggen niet alleen op nationaal niveau bij de professionals (ANBO en COC) maar juist bij de vrijwilligers op lokaal/regionaal niveau. Hiervoor worden de Roze 50+ ambassadeurs ingezet. Zij behartigen de belangen van Roze 50-plussers, vertegenwoordigen hun eigen achterban en hebben een signaalfunctie als het gaat om Roze 50-plussers in hun woongebied (zie ook de Roze Loper).

Tijdens de Belweek van 2006 en 2011 is onderzoek gedaan naar de positie van Roze 50-plussers  in Nederland. Die onderzoeken zijn gepubliceerd in een zogenaamd Groenboek, zie (interne verwijzing naar artikelen over groenboek)

De Roze Loper

De Roze Loper (www.rozezorg.nl ) is hét certificaat voor LHBT-vriendelijkheid in de zorg. Voor het verkrijgen van De Roze Loper wordt gebruik gemaakt van de  Tolerantiescan®.Dit is een door de thuis- en andere woonzorginstellingen online in te vullen vragenformulier. Hiermee wordt de sociale acceptatie van seksuele diversiteit binnen de instelling gemeten.
De tolerantiescan behelst de vijf thema’s: beleid en organisatie, personeelsbeleid, opleidingsbeleid, bewustwording en veiligheid, signalering, begeleiding en klachten. Gebaseerd op de tolerantiescan komt KIWA, een certificerende instantie voor de zorg, langs voor een audit op de genoemde thema’s. Bij goed gevolg ontvangt de zorginstelling De Roze Loper. Op dit moment hebben bijna honderd thuis- en woon-zorginstellingen de Roze Loper ontvangen of zitten in het traject.

Het Consortium geeft aansluitend een advies aan de zorginstelling – het Plan van Aanpak. Hiervoor is de toolkit voor zorginstellingen ontwikkeld, die behalve reguliere voorlichtingsactiviteiten en training van de verzorgenden ook lichtvoetige roze inlevingsactiviteiten bevat, klik hier voor de toolkit voor zorginstellingen.

Ontmoetingen en Activiteiten

Bij Ontmoetingen en Activiteiten gaat het om het inventariseren en opzetten van Roze 50+ initiatieven met een landelijke spreiding. Er wordt gekeken naar leemtes in het aanbod zodat actie ondernomen kan worden. Door de promotie van dergelijke activiteiten op lokale ouderenbeurzen gaan Roze 50-plussers van het aanbod gebruik maken waardoor ook het netwerk van Roze 50+ Nederland zal groeien.
Op deze site kunnen alle Roze 50+ groepen hun activiteiten aankondigen.

Als u begrijpt wat ik bedoel

Het project Als u begrijpt wat ik bedoel… beoogt de weerbaarheid (empowerment) van Roze 50-plussers te vergroten opdat ze hun leven vormgeven zoals zij dat het liefst willen. Het vergroot hun bewustzijn en geeft mensen kennis en vaardigheden waarmee ze hun leven in eigen hand nemen.

Concreet gaat het om:

  • Het doorbreken van hun sociaal isolement door het aangaan van vriendschappen, het ondernemen van activiteiten en het verbeteren van wonen en zorg.
  • Het  bevorderen van het lerend/reflecterend vermogen van Roze 50-plussers en hun omgeving.
  • Het bevorderen van hun deelname aan de maatschappij.
  • Lokaal en landelijk inspirerende processen op gang te brengen, die leiden tot meer steun en activiteiten voor en door Roze 50-plussers .

Symposium Roze Ouderen Zorg

Op 27 juni zal een symposium Roze Ouderen Zorg plaats vinden in het kader van de Roze Zaterdag 2013 in Utrecht

Training aan startend zorgpersoneel

zie http://www.roze50plus.nl/artikel/613/zorgpersoneel-leert-homovriendelijkheid en

http://www.vilans.nl/Pub/Home/Ons-aanbod/Diensten/Diensten-Training-Roze-ouderen-in-de-zorg.html?highlight=roze%2c%20ouderen&search=1

De Reizende fototentoonstelling

De Reizende fototentoonstelling met 20 portretten en interviews  met Roze Ouderen is sinds maart 2011 beschikbaar. Deze tentoonstelling kan ingezet worden na de Roze Loper tolerantiescan, maar zeker ook als ‘breekijzer’ om de discussie op gang te brengen in een instelling.

Wie van de Drie

Het spel Wie van de Drie is gebaseerd op het oude spelidee van Herman Emmink. Een zeer populair tv-spel in deze doelgroep! Een professionele spelleider van het anti-discriminatie-meldpunt Friesland – Tûmba – begeleidt drie amateuracteurs die een ‘Roze Oudere’ spelen. De vragen die aan hen gesteld worden komen uit het publiek zodat het geheel zeer interactief wordt.
Dit spel appelleert aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van mensen om ongegeneerd vragen te stellen over een onderwerp als homoseksualiteit. Het doel hier is om homoseksualiteit op een speelse wijze bespreekbaar te maken.

De Roze Olifant

De Roze Olifant  50+komt op voor de belangen van een roze bewoner die (zich) onheus bejegend of genegeerd wordt (voelt). Als een bewoner zelf niet naar een verzorgende of het management durft te stappen, uit angst voor uitsluiting en stigmatisering, kan een vertrouwenspersoon dit anoniem namens die persoon doen.

Contactgegevens

Houttuinlaan 3,
3447 GM, Woerden
info@roze50plus.nl