Algemene Ledenvergadering (ALV) 20-09-2020

geplaatst in: Algemene Leden Vergadering, Vereniging | 0

Stukken ALV 20-09-2020

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op zondag 20 september a.s. van 13.00 tot 15.00 uur in Pand54 van COC Eindhoven en regio, Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven.
Inloop vanaf 12.30 uur.

In verband met de COVID-19 maatregelen zijn het aantal fysieke plaatsen beperkt. We willen u dan ook graag wijzigen op de mogelijkheid om een ander COC-Eindhoven lid te machtigen om namens u uw stem uit te brengen tijdens de ALV. U kan iemand machtigen door een e-mail te sturen naar info@coceindhoven.nl met daarin uw naam en welk lid u namens uw machtigt Hierbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat elk lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen.

Indien u onderdeel wil zijn van de nieuwe kascontrolecommissie, maar niet aanwezig kan zijn op de ALV kan u dit van tevoren aangeven bij Hans van Winkel (penningmeester@coceindhoven.nl).
Bij de bespreking van de stukken gaan wij er vanuit dat alle aanwezigen de stukken van tevoren al bestudeerd hebben. Vragen over de stukken vragen wij zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk de vrijdag voor de ALV te mailen naar info@coceindhoven.nl zodat deze vragen bij de behandeling van de stukken meegenomen kunnen worden.

Agenda Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 14 september 2019
4. Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie
• Kandidaat bestuurslid: Samantha Janssen (Algemeen Bestuurslid)
• Aftredend en niet herkiesbaar: Jarno de Vroom
• Aftreden en niet herkiesbaar: Sylvia Kuijpers
5. Jaarverslag 2019
6. Financiële afrekening 2019 inclusief kascontrole
7. Decharge Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden
8. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie
9. Jaarplan 2020 10. Begroting 2020
11. Bestuursverkiezingen
• Samantha Janssen (Algemeen Bestuurslid)
12. Mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting

Graag zien wij u op zondag 20 September 2020.
Met vriendelijke groet,
Bestuur COC Eindhoven en regio
Bianca van Kaathoven, Naomi Misseyer, Hans van Winkel, Ivar Voets, Sylvia Kuijpers, Jarno de Vroom-Zwikstra.