ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. COC Eindhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Belastingtechnisch heeft een organisatie met een ANBI status belastingvoordelen zowel voor de organisatie zelf alsook voor donateurs en mensen die de organisatie een gift doen toekomen of in hun erfenis opnemen.

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Omschrijving

1. Naam

COC Eindhoven & regio

2. Fiscale gegevens

KVK-inschrijfnummer
171.26.549
IBAN: NL65INGB0001156739

3. Contactgegevens

Bezoekadres/postadres
Prins Hendrikstraat 54,
5611 HL, Eindhoven

Telefoon
+31 (0)40 - 245 57 00

E-mailadres
info@coceindhoven.nl

4. Bestuur

Het bestuur van COC Eindhoven en regio zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en werkt veelal faciliterend voor de werkgroepen:

De actuele samenstelling van ons bestuur vindt je op:  coceindhoven.nl/bestuur

De functies kun je bereik via de volgende adressen:

Voorzitter: voorzitter@coceindhoven.nl

Penningmeester: penningmeester@coceindhoven.nl

Secretaris: info@coceindhoven.nl

Algemeen bestuurder (Pand & Horeca): pand54@coceindhoven.nl

Algemeen Bestuurder (Gender): yunge@coceindhoven.nl

Bestuurslid of Coördinator Voorlichting: voorlichting@coceindhoven.nl

5. Beloningsbeleid

Op grond van de statuten van COC Eindhoven zijn zowel de bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van COC Eindhoven en regio in beginsel onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. Daarbij kennen de statuten de mogelijkheid om aan bestuursleden vacatiegelden toe te kennen en aan vrijwilligers vrijwilligersvergoedingen. In de praktijk worden echter uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van COC Eindhoven. Momenteel is er een vrijwilliger welke voor de functie een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Om uitvoering te geven aan de doelstellingen van COC Eindhoven heeft het Bestuur tot slot nog de mogelijkheid op project basis krachten in te huren.

6. Doelstelling

Missie
COC Eindhoven en regio komt op voor de belangen, gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van Lesbienne’s, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT’s). COC Eindhoven en regio ondersteunt en adviseert zodat LHBT’ers kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu zelf verkiest. Dat betekent dat elk individu ongehinderd voor zijn/haar seksuele geaardheid of genderidentiteit kan en mag uitkomen zonder dat dit nadelige consequenties voor hem/haar heeft.

Visie
COC Eindhoven en regio wil hét expertise- en adviescentrum zijn voor individuen, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten in haar werkgebied, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant op het gebied van sociale acceptatie van seksuele diversiteit en veiligheid van LHBT’s.

COC Eindhoven en regio biedt voor LHBT’ers die vragen hebben en/of met problemen zitten in relatie tot hun geaardheid of genderidentiteit, persoonlijke en/of groepsgewijze ondersteuning.

Doelstellingen

Op basis van artikel 2 van de Statuten COC Eindhoven is het doel van de vereniging als volgt:
Het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het lidmaatschap van de vereniging: Federatie COC Nederland, te vererven ten behouden;
  • Het scheppen en in stand houden van mogelijkheden tot individuele ontwikkeling, vorming en bewustwording;
  • Het in staat stellen van (groepen) mensen om eigen situatie en die van anderen te verbeteren;
  • Het versterken van de maatschappelijke beweging o uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen;
  • De beschikbaarheid, toegankelijkheid en sensitiviteit van maatschappelijke voorzieningen te bevorderen;
  • Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen;
  • De internationale beweging te versterken en te bevorderen dat bescherming van fundamentele rechten in internationale instrumenten is geborgd

Kernactiviteiten voor COC Eindhoven zijn het organiseren van activiteiten, acties,  evenementen en belangenbehartiging voor onze gemeenschap. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers. Het gebruiken van subsidies, het creëren van eigen middelen door de inkomsten van Pand54 en fundraising. De betrokkenheid van leden en het jaarlijkse contributiegeld.

In aanvulling op deze statuten is er een Huishoudelijk reglement.

7. Algemene Leden Vergadering

De notulen van de meest recente ALV kan worden gelezen in het document: Verslag ALV 14-09-2019.

8. Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt COC Eindhoven het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag kan worden gelezen in het document Jaarverslag 2019 van COC Eindhoven en regio.

9. Financiële verantwoording

Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt COC Eindhoven de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd. De meest recente jaarrekening (balans en resultatenrekening) staat hieronder:

Balans 31-12-2019

Winst & verliesrekening 2019

10. Jaarplan

Voor het jaarplan wordt verwezen naar de toekomstvisie op de Eindhovense LHBT-emancipatie. Het meest recente beleidsplan kan worden gelezen in het document: Jaarplan 2022.
Voor het Jaar raport 2021 verwijzen we naar: COC ANBI Realisatie Jaarraport 2021

11. Begroting

Ter aanvulling op het jaarplan wordt er een begroting opgemaakt. De meest recente begroting kan worden gelezen in het document: begroting 2021

12. huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk reglement vindt u hier.