ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. COC Eindhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Belastingtechnisch heeft een organisatie met een ANBI status belastingvoordelen zowel voor de organisatie zelf alsook voor donateurs en mensen die de organisatie een gift doen toekomen of in hun erfenis opnemen.

Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Omschrijving

1. Naam

Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Eindhoven

2. Fiscale gegevens

KVK-inschrijfnummer
171.26.549
IBAN: NL65INGB0001156739

3. Contactgegevens

Bezoekadres/postadres
Prins Hendrikstraat 54,
5611 HL, Eindhoven

Telefoon
+31 (0)40 – 245 57 00

E-mailadres
info@coceindhoven.nl

4. Bestuur

Het bestuur van COC Eindhoven bestaat sinds 29 maart 2015 uit de volgende personen:

Bianca van Kaathoven – Voorzitter
voorzitter@coceindhoven.nl

Hans van Winkel – Penningmeester
penningmeester@coceindhoven.nl

 Ton Ditewig – Secretaris
secretaris@coceindhoven.nl

Sylvia Kuijpers – Algemeen Bestuurder
yunge@coceindhoven.nl

Ivar Voets – Algemeen bestuurder
pand54@coceindhoven.nl

Thea Smits – Algemeen bestuurder
thea@coceindhoven.nl

Het bestuur als geheel kan bereikt worden via:
bestuur@coceindhoven.nl

5. Beloningsbeleid

Op grond van de statuten van COC Eindhoven zijn zowel de bestuursleden alsmede de andere vrijwilligers van COC Eindhoven en regio onbezoldigd. Wel heeft het bestuur de mogelijkheid om een vergoeding aan leden en vrijwilligers vast te stellen voor de door hen gemaakte kosten vanwege de vereniging, zulks rekening houdend met de begroting en binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid als in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk. In de praktijk worden derhalve uitsluitend kostendeclaraties vergoedt welke verband houden met de uitoefening van werkzaamheden te behoeve van COC Eindhoven. Om uitvoering te geven aan de doelstellingen van COC Eindhoven heeft het Bestuur de mogelijkheid op project basis krachten in te huren.

6. Doelstelling

Missie

COC Eindhoven en regio komt op voor de belangen, gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van Lesbienne’s, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT’s). COC Eindhoven en regio ondersteunt en adviseert zodat LHBT’ers kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving, op een manier die ieder individu zelf verkiest. Dat betekent dat elk individu ongehinderd voor zijn/haar seksuele geaardheid of genderidentiteit kan en mag uitkomen zonder dat dit nadelige consequenties voor hem/haar heeft.

Visie

COC Eindhoven en regio wil hét expertise- en adviescentrum zijn voor individuen, verenigingen, (maatschappelijke) organisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten in haar werkgebied, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant op het gebied van sociale acceptatie van seksuele diversiteit en veiligheid van LHBT’s.

COC Eindhoven en regio  biedt voor LHBT’ers die vragen hebben en/of met problemen zitten in relatie tot hun geaardheid of genderidentiteit, persoonlijke en/of groepsgewijze ondersteuning.

Doelstellingen

Hetgeen te vinden is in Artikel 2 van de Statuten COC Eindhoven is het doel van de vereniging tweeledig: “De vereniging stelt zich ten doel:

a. het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen;

b. het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man/vrouwrollen.”

De strategische doelstellingen die hieruit voortvloeien zijn:

  1. COC Eindhoven en regio creëert een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor LHBT’s en haar sympathisanten;
  2. COC Eindhoven en regio vergroot de zichtbaarheid van de LHBT-gemeenschap in de maatschappij;
  3. COC Eindhoven en regio stimuleert de onderlinge samenwerking tussen organisaties die bezig zijn met het LHBT thema met respect voor de identiteit en onafhankelijkheid van de organisaties;
  4. COC Eindhoven en regio is een informatie- en expertise centrum op het gebied van het LHBT en gender thema;
  5. COC Eindhoven en regio is een actieve partner voor de lokale en provinciale overheden op het LHBT en gender thema;
  6. COC Eindhoven en regio is een informatie- en expertise centrum op het gebied van het LHBT en gender thema;
  7. COC Eindhoven en regio is een actieve partner voor de lokale en provinciale overheden op het LHBT en gender thema;
  8. COC Eindhoven en regio streeft er naar om over een gebouw te beschikken om onze activiteiten te garanderen;
  9. COC Eindhoven en regio streeft naar een diversificatie van haar inkomstenbronnen.

Kernactiviteiten voor COC Eindhoven zijn het organiseren van activiteiten, acties,  evenementen en belangenbehartiging voor onze gemeenschap. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers. Het gebruiken van subsidies, het creëren van eigen middelen door de inkomsten van Pand54 en fundraising. De betrokkenheid van leden, en het jaarlijkse contributiegeld.

In aanvulling op deze statuten is er een Huishoudelijk_reglement.

7. Algemene Leden Vergadering

De notulen van de meest recente ALV kan worden gelezen in het document: Verslag ALV 13-4-2017 COC Eindhoven en regio

8. Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag. Jaarlijks stelt COC Eindhoven het jaarverslag vast waarin onder meer verslag wordt gedaan van de uitgeoefende activiteiten over het afgelopen jaar. Het meest recente jaarverslag kan worden gelezen in het document Jaarverslag_2016 van COC Eindhoven en regio.

9. Financiële verantwoording

Voor een financiële verantwoording wordt verwezen naar de jaarrekening. Jaarlijks stelt COC Eindhoven de jaarrekening vast waarin de financiële verantwoording over het afgelopen jaar wordt vastgelegd. De meest recente jaarrekening (balans en resultatenrekening) staat hieronder:

Balans 12-2016

resultaaten rekening 2016

10. Jaarplan

Voor het jaarplan wordt verwezen naar de toekomstvisie op de Eindhovense LHBT-emancipatie. Het meest recente beleidsplan kan worden gelezen in het document: COC_Eindhoven_en_regio_jaarplan2018

11. Begroting

Ter aanvulling op het jaarplan wordt er een begroting opgemaakt. De meest recente begroting kan worden gelezen in het document: begroting 2018


10. Jaarplan