Op deze pagina vindt je alle stembus akkoorden waar COC Eindhoven en regio bij betrokken is/was.
Een stembusakkoord is een afspraak tussen een aantal partijen om tijdens de verkiezingen met een gezamenlijk programma naar buiten te treden.

De belangrijkste punten uit het Eindhovense Regenboog Stembusakkoord gaan over:

  • verankering van het LHBTI-emancipatiebeleid
  • veiligheid
  • jongeren & onderwijs
  • zichtbaarheid & communicatie
  • ouderen & zorg
  • kwetsbare groepen
  • werkvloer
  • sport

COC Eindhoven en regio

Regenboog stembusakkoord Provinciale staten 2023

 

COC Eindhoven en regio

Regenboog stembusakkoord 2022

De ondertekenaars spannen zich in om de volgende punten rondom LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren:

Verankeren in beleid
- de gemeente voert een inclusief beleid voor LHBTI’s, ook als werkgever
- er blijft een beleidsplan diversiteit, met aandacht voor de positie van LHBTI's in Eindhoven

Veiligheid
- de gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI's
- er zijn korte lijnen tussen gemeente, politie en COC Eindhoven en regio. Incidenten, vanuit eender welke organisatie, worden in deze driehoek besproken en afgestemd

Jongeren & onderwijs
- de wethouder spreekt basis- en voortgezet onderwijs scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen en vraagt scholen hoe ze hieraan invulling geven

Zichtbaarheid en communicatie
- de gemeente ondersteunt LHBTI-evenementen en hijst de regenboogvlag op LHBTI-feestdagen
- de gemeente laat de diversiteit van de inwoners van Eindhoven terugkomen in haar communicatie

Ouderen en zorg
- de gemeente stimuleert dat zorginstellingen een LHBTI-vriendelijke beleid voeren
- de gemeente bevordert dat risicogroepen zich snel en gratis kunnen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen

Kwetsbare groepen
- de gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI’s en LHTBI asielzoekers zich veilig en prettig voelen en zorgt voor een goede ondersteuning, crisisopvang en/of doorverwijzing van biculturele en religieuze LHBTI's, die door hun identiteit in de problemen komen

Sport
- de gemeente bevordert samen met sportclubs een LHBTI-vriendelijk sportklimaat

Diversen
- de gemeente bevordert dat er ook woningen beschikbaar zijn voor alternatieve gezinsvorming, zoals meeroudergezinnen

Getekend door:
50 PLUS
Volt
PvdA

PvdD
Groen Links
Ouderen Appèl
VVD
SP
Piratenpartij
CDA
D66
LPF

Regenboog stembusakkoord 2018

COC Eindhoven en regio

REGENBOOG STEMBUSAKKOORD 2018

De ondertekenaars spannen zich in om de volgende maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode uit te voeren.

Verankeren in beleid
- De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI's
- Concrete voornemens worden neergelegd in een beleidsnotitie of actieprogramma over LHBTI-emancipatie
- Er is, behalve voor homomannen, ook aandacht voor lesbische vrouwen, biseksuelen, trans- en intersekse personen

Veiligheid
- De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI's
- De gemeente agendeert LHBTI-discriminatie in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, politie en het OM en betrekt daarbij LHBTI-belangenorganisaties en/of de antidiscriminatievoorziening.

Jongeren & onderwijs
- De gemeente zet zich in voor een omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen.
- De wethouder spreekt basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen en vraagt scholen hoe ze hieraan invulling geven.

Zichtbaarheid & communicatie
- De gemeente ondersteunt LHBTI-evenementen en hijst de regenboogvlag op LHBTI-feestdagen.
- De gemeente gebruikt (ook) foto's van bijvoorbeeld homo- en lesbische koppels en transpersonen voor gemeentelijke folders, websites en ander informatiemateriaal.

Ouderen & zorg
- De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTI-ouderen en LHBTI's met een beperking zich veilig en prettig voelen en bevordert dat zorginstellingen een controleerbaar LHBTI-vriendelijk beleid voeren.
- De gemeente bevordert dat risicogroepen zich snel en gratis kunnen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen.

Kwetsbare groepen
- De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI's en LHBTI-asielzoekers zich veilig en prettig voelen en zorgt voor goede ondersteuning, crisisopvang en/of doorverwijzing van biculturele en religieuze LHBTI's, die door hun identiteit in de problemen komen.

Werkvloer
- De gemeente en haar uitvoeringsorganisaties geven als werkgever het goede voorbeeld en zetten zich in voor een LHBTI-vriendelijk klimaat op de werkvloer met bijzondere aandacht voor transgender personen (bijvoorbeeld d.m.v. diversiteitsbeleid, gedragsregels, ondertekening van de Declaration of Amsterdam (zie: workplacepride.org), etc.)

Sport
- De gemeente bevordert samen met sportclubs een LHBTI-vriendelijk sportklimaat.
- De gemeente vraagt sportclubs om op te treden tegen LHBTI-vijandige spreekkoren.
Als die spreekkoren zich toch voordoen, legt de gemeente de wedstrijd stil

Diversen
- In gemeentelijke voorzieningen zijn genderneutrale toiletten aanwezig
- De gemeente bevordert dat er ook woningen beschikbaar zijn voor alternatieve gezinsvormen, zoals meeroudergezinnen.

Partij:
Brede Beweging Linksom
Ouderen Appèl
SP
VVD
D66
PvdA
CDA
GroenLinks

Regenboog stembusakkoord 2014

COC Eindhoven en regio
www.coceindhoven.nl

Roze Zaterdag Eindhoven 2014

Roze stembusakkoord Eindhoven

Punt 1 De gemeente Eindhoven verankert het beleid
De gemeente Eindhoven schrijft een lokaal LHBT beleidsplan. Zo zorgen we ervoor dat homoseksualiteit en transgenders aandacht krijgen bij verschillende beleidsterreinen zoals het veiligheidsbeleid, welzijnsbeleid, onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, sportbeleid.

Punt 2 De gemeente Eindhoven bestrijdt discriminatie
De gemeente Eindhoven werkt aan de bestrijding van discriminatie, waarvan LHBT’s nog steeds het slachtoffer zijn.

Punt 3 De gemeente Eindhoven communiceert met en over LHBT's
De gemeente Eindhoven werkt aan het voorkomen van discriminatie. Zichtbaarheid geven aan LHBT’s speelt daarin een belangrijke rol.

Punt 4 De gemeente Eindhoven stimuleert de zelforganisatie van LHBT's
De gemeente Eindhoven blijft investeren in organisaties zoals COC Eindhoven.
Dit kan zowel financieel, logistiek en via erkenning.

Punt 5 De gemeente Eindhoven geeft zelf het goede voorbeeld.
De gemeente Eindhoven kan op tal van manieren een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van antidiscriminatie.
Bijvoorbeeld in het personeelsbeleid en subsidiebeleid

Punt 6 De gemeente Eindhoven zet in op de kwetsbare LHBT deelgroepen bij het welzijn en gezondheidsbeleid
Bepaalde deelgroepen binnen de LHTB bevolking zijn extra kwetsbaar, de gemeente Eindhoven houdt hier rekening mee binnen het welzijn en gezondheidsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn oudere holebi's, allochtone LHBT’s, LHBT-jongeren

Punt 7 De gemeente Eindhoven werkt mee aan een LHBT vriendelijk sportbeleid.
De gemeente Eindhoven kan samen met COC Eindhoven en sportverenigingen duidelijke signalen afgeven tegen homofobie, transfobie en discriminatie binnen de sportwereld.

Punt 8 de gemeente Eindhoven werkt aan de veiligheid van LHBT's
De meldingen en klachten omtrent homofoob geweld blijven stijgen, samen met de gemeente Eindhoven,
Roze in Blauw en COC Eindhoven moet wij hier een halt aan toeroepen.

Punt 9 de gemeente Eindhoven investeert in LHBT cultuur en toerisme
Eindhoven telt verschillende creatieve en ondernemende LHBT’s die willen investeren om in Eindhoven een
innoverende gayscene te ontwikkelen. De gemeente Eindhoven investeert en ondersteunt mee om deze vernieuwende en innoverende dynamiek in de Eindhovense gayscene te laten groeien.

Een uitgebreide versie van deze 9 punten is te vinden in
“het 9 punten manifest maart 2014" van COC Eindhoven en regio

De volgende partijen verklaren in de komende legislatuur zich in te zetten om aan deze
9 punten te werken om zo het dagelijkse leven van de LHBT's in Eindhoven te verbeteren

D66
SP
VVD
GroenLinks
Lijst Pim Fortuijn
COC Eindhoven en regio