Algemene Ledenvergadering (ALV) 21-07-2021

geplaatst in: Algemene Leden Vergadering | 0

Stukken ALV 21-07-2021

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op Woensdag 21 juli a.s. van 19:30  tot 21:00 uur in Pand54 van COC Eindhoven en regio, Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven. Inloop vanaf 19:00 uur.

Aan- of afmelden graag via info@coceindhoven.nl.

In verband met de COVID-19 maatregelen zijn het aantal fysieke plaatsen beperkt. We willen u dan ook graag wijzen op de mogelijkheid om een ander COC-Eindhoven lid te machtigen om namens u uw stem uit te brengen tijdens de ALV. U kunt iemand machtigen door een e-mail te sturen naar info@coceindhoven.nl met daarin uw naam en welk lid u, namens u, machtigt. Hierbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat elk lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen. Indien u onderdeel wilt zijn van de nieuwe kascontrolecommissie, maar niet aanwezig kunt zijn op de ALV kunt u dit van tevoren aangeven bij Hans van Winkel (penningmeester@coceindhoven.nl).

Bij de bespreking van de stukken gaan wij er vanuit dat alle aanwezigen de stukken van tevoren al bestudeerd hebben. Vragen over de stukken vragen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de zondag voor de ALV te mailen naar info@coceindhoven.nl zodat deze vragen bij de behandeling van de stukken meegenomen kunnen worden.

Agenda Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
 • Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 september 2020
 • Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie
  • Kandidaat bestuurslid: Daan Dekker (Penningmeester)
  • Kandidaat bestuurslid: Benjamin Ector (Secretaris)
  • Aftredend en herkiesbaar: Bianca van Kaathoven (Voorzitter)
  • Aftreden en niet herkiesbaar: Naomi Misseyer
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans van Winkel
 1. Jaarverslag 2020
 2. Financiële afrekening 2020 inclusief kascontrole
 3. Decharge Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden
 4. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie
 5. Huishoudelijk reglement
 6. Bestuursverkiezingen
  • Daan Dekker (Penningmeester)
  • Benjamin Ector (Secretaris)
  • Bianca van Kaathoven (Voorzitter)
 7. Mededelingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Graag zien wij u op Woensdag 21 juli 2021.

Met vriendelijke groet,

Bestuur COC Eindhoven en regio

Samantha Janssen, Bianca van Kaathoven, Naomi Misseyer,  Ivar Voets  en Hans van Winkel