COC Eindhoven Algemene Leden Vergadering Najaar 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio
d.d. 22 september 2022 in Pand 54

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 september a.s. van 19:30  tot 21:00 uur in Pand54 van COC Eindhoven en regio,  Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven.  Inloop vanaf 19:00  uur.

De vergaderstukken zijn op deze webpagina te vinden.

Aan- of afmelden graag via info@coceindhoven.nl.

We willen u graag wijzen op de mogelijkheid om een ander COC-Eindhoven en regio lid te machtigen om namens u uw stem uit te brengen tijdens de ALV. U kan iemand machtigen door een e-mail te sturen naar info@coceindhoven.nl met daarin uw naam en welk lid u machtigt. Hierbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat elk lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen. U dient zelf het gemachtigde lid te informeren over de machtiging en hoe u stemt.

Bij de bespreking van de stukken gaan wij er vanuit dat alle aanwezigen de stukken van tevoren al bestudeerd hebben. Vragen over de stukken vragen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de zondag voor de ALV te mailen naar info@coceindhoven.nl zodat deze vragen bij de behandeling van de stukken meegenomen kunnen worden.

Agenda Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 2 juni 2022
 4. Bestuursupdate
 5. Bestuursverkiezingen – kiezen stemcommissie
  • Kandidaat bestuurslid: Samantha Janssen (Algemeen bestuurslid – Vrijwilligerscoördinator)
 6. Jaarplan 2023
 7. Begroting 2023
 8. Decharge Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden
 9. Bestuursverkiezingen
  • Samantha Janssen
 10. Mededelingen
  • Vacatures
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Graag zien wij u op donderdag 22 september 2022.

Met vriendelijke groet,

Bestuur COC Eindhoven en regio

Daan Dekker, Benjamin Ector, Britta Hulshof-Cats, Samantha Janssen, en Ivar Voets