Uitnodiging Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio d.d. 2 juni 2022 in Pand 54

geplaatst in: Algemene Leden Vergadering, Vereniging | 0

Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op donderdag 2 juni a.s. van 19:30 tot 21:00 uur in Pand54 van COC Eindhoven en regio, Pr. Hendrikstraat 54 te Eindhoven. Inloop vanaf 19:00 uur.
De vergaderstukken zijn op deze webpagina te vinden.
Aan- of afmelden graag via info@coceindhoven.nl.
We willen u graag wijzen op de mogelijkheid om een ander COC-Eindhoven lid te machtigen om namens u uw stem uit te brengen tijdens de ALV. U kan iemand machtigen door een e-mail te sturen naar info@coceindhoven.nl met daarin uw naam en welk lid u machtigt. Hierbij is het belangrijk om in ogenschouw te nemen dat elk lid maximaal één ander lid kan vertegenwoordigen.
Indien u onderdeel wil zijn van de nieuwe kascontrolecommissie, maar niet aanwezig kan zijn op de ALV kan u dit van tevoren aangeven bij Daan Dekker (penningmeester@coceindhoven.nl).
Bij de bespreking van de stukken gaan wij er vanuit dat alle aanwezigen de stukken van tevoren al bestudeerd hebben. Vragen over de stukken vragen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de zondag voor de ALV te mailen naar info@coceindhoven.nl zodat deze vragen bij de behandeling van de stukken meegenomen kunnen worden.

Agenda Algemene Ledenvergadering COC Eindhoven en regio

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 september 2021
 4. Bestuursverkiezingen - kiezen stemcommissie
  • Kandidaat bestuurslid: Britta Hulshof-Cats (Algemeen bestuurslid - Voorlichting)
  • Wijziging bestuursfunctie: Benjamin Ector (Voorzitter)
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Bianca van Kaathoven (Voorzitter)
 5. Jaarverslag 2021
 6. Financiële afrekening 2021 inclusief kascontrole
 7. Decharge Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden
 8. Kiezen nieuwe kascontrolecommissie
 9. Bestuursverkiezingen
  • Britta Hulshof-Cats
  • Benjamin Ector
 10. Mededelingen
  • Vertrouwenspersonen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Graag zien wij u op donderdag 2 juni 2022.
Met vriendelijke groet,
Bestuur COC Eindhoven en regio
Daan Dekker, Benjamin Ector, Samantha Janssen, Bianca van Kaathoven en  Ivar Voets